Πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών μας στο φροντιστήριό μας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συναφούς ελληνικής νομοθεσίας.
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Το Φροντιστήριό μας επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
1) Στοιχεία των μαθητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).

3) Στοιχεία επίδοσης, φοίτησης και διαγωγής των μαθητών (βαθμολογία, κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες κ.λπ.).
4) Φωτογραφίες και/ή βίντεο των μαθητών κατά τη φοίτησή τους στο Φροντιστήριο καθώς και από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του Φροντιστηρίου (διαγωνισμοί, εξετάσεις, εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι ο μαθητής και οι γονείς του θα έχουν παράσχει τη συγκατάθεσή τους.
Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας
1) H εγγραφή των μαθητών και η δημιουργία αρχείου με τα προσωπικά στοιχεία, που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους 1, 2 και 3, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή από το Φροντιστήριο των υπηρεσιών εκπαίδευσης και την εκτέλεση της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η οποία και αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.
2) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων των γονέων των μαθητών και του ΑΦΜ τους για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Νομική βάση για την συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συμμόρφωση στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3) Η είσπραξη τυχόν οφειλομένων διδάκτρων και η νομική προστασία του Φροντιστηρίου. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Φροντιστηρίου.
4) Η επικοινωνία, με κάθε μέσο, με τους μαθητές και τους γονείς τους, που αποσκοπεί στην ενημέρωσή τους για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη φοίτησή τους στο Φροντιστήριο. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του Φροντιστηρίου.
5) Η τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή έντυπου (δι’ αλληλογραφίας) ή και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Φροντιστήριο, με τη ρητή συγκατάθεση των μαθητών και των γονέων τους, η οποία αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση τη νομική βάση της επεξεργασίας.
6) Η δημοσιοποίηση των επιτυχιών των μαθητών, όπως τη σχολή εισαγωγής τους, από το Φροντιστήριο, με ανάρτησή τους στο χώρο του Φροντιστηρίου ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη ρητή συγκατάθεση των μαθητών και των γονέων τους, η οποία αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση τη νομική βάση της επεξεργασίας.
7) Η λήψη και η χρήση φωτογραφιών ή και βίντεο για την προώθηση των δραστηριοτήτων του Φροντιστηρίου ή και για λόγους αναμνηστικούς, με τη ρητή συγκατάθεση των μαθητών και των γονέων τους, η οποία αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση τη νομική βάση της επεξεργασίας.

Αποδέκτες των δεδομένων:
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά από το Φροντιστήριο και έχουν πρόσβαση σε αυτά αποκλειστικά οι καθηγητές και οι γραμματείς του Φροντιστηρίου. Οι καθηγητές και οι γραμματείς του Φροντιστηρίου δεσμεύονται να τηρούν τα δεδομένα ασφαλή, απολύτως εμπιστευτικά και μη προσβάσιμα σε τρίτους.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιγράφονται ανωτέρω, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τους αναφερόμενους πιο κάτω αποδέκτες.
(α) Το λογιστικό γραφείο, με το οποίο συνεργάζεται το Φροντιστήριό μας.
(β) Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
(γ) Φορείς, με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το Φροντιστήριο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.).

Χρόνος τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα, που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.
Το Φροντιστήριο λαμβάνει όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στο αρχείο του, τα οποία τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν.
Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών δύνασθε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας προς το Φροντιστήριο να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:
(α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
(β) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
(γ) Δικαίωμα φορητότητας.
δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους.
(ε) Δικαίωμα εναντίωσης
στ) Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει.

Το αίτημά σας μπορείτε να το υποβάλετε στην γραμματεία του Φροντιστηρίου ή να το αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φροντιστηρίου μας, f.dhmokritos@windowslive.com

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας ή /και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα της.
Τα άνω δικαιώματα δύνασθε να ασκήσετε και μόνοι σας οι μαθητές που έχετε συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας σας. 

Βασική μας επιδίωξη η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας, κάθε μαθητή μας, έγκυρα και αξιόπιστα, έτσι ώστε να επιτευχθείη μέγιστη δυνατή επίδοση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

Διεύθυνση

Ιερά Οδός 280 & Θηβών
Αιγάλεω 122 42
Χάρτης

+30 210 53 14 104

f.dhmokritos@windowslive.com